تبلیغات
تکتیراندازان - وظیفه شیعیان در دوران غیبت
 

 

 

شدّت فتنه ها و كثرت ابتلائات و فزونى مشاكل و انحرافات در دوره غیبت حضرت مهدى(علیه السلام)، اقتضا مىكند كه ایمان آوردگان و پیروان ولایت همواره بر حذر بوده، و نسبت به عقیده و عمل خویش مراقبت بیشترى داشته باشند. در این باب، نكاتى چند از كلام معصومین سلام اللّهعلیهم، دقت و تعمّق بیشترى مىطلبد:

الف) تمسك به ریسمان ولایت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«یأتى على النّاس زمان یغیب عنهم امامهم»، زمانى بر مردم فرا رسد كه پیشواى شان غایب گردد.

زراره پرسید: در آن زمان مردم چه كنند؟ فرمود:

«یتمسّكون بالأمر الذى هم علیه حتّى یتبیّن لهم»، به همان امر ولایتى كه دارند چنگ زنند، تا بر ایشان تبیین شود.

و در كلامى دیگر فرمود: «طوبى لشیعتنا المتمسكین بحبلنا فى غیبة قائمنا».

خوشا به حال شیعیان ما ! آنان كه در زمان غیبت قائم ما به ریسمان ولایت ما تمسك مىجویند.

راستى در آن زمان كه امام و پیشواى مردم، در دسترس آنان نباشد و دامهاى شیطان براى جدا كردن آنان از ولایت اهلبیت (علیهم السلام) كه همان صراط مستقیم خداست، در همه جا پراكنده شده باشد، چه وسیلهاى مطمئنتر از «حبل ولایت» مىتوان یافت كه بتواند از «افتادن به چاه ضلالت» و «گرفتار شدن به دام انحراف» جلوگیرى كند؟!

ب) تمسك به تقوى:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «إن لصاحب هذا الامر غیبةً فلیتّق اللّه عبدٌ و لیتمسّك بدینه».

«به یقین صاحب این امر را غیبتى هست، پس هر بندهاى باید به تقواى الهى روى آورد و به دینش چنگ زند

همین تقواست كه روشن بینى و رزق بىحساب و گشایش الهى را نصیب انسان مىسازد، و همین تقواست كه در لحظههاى خوف و خطر دل را آرامش مىدهد، و همین تقواست كه در دوران فتنه خیز غیبت، مایه رستگارى انسانهاست.

ج) طلب معرفت:

زراره گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم اگر زمان غیبت فرزندت مهدى (علیه السلام) را درك كردم چه كنم؟

فرمود: این دعا را بخوان; «اللّهم عرّفنى نفسك، فانّك إن لم تعرّفنى نفسك لم اعرف رسولك، اللّهم عرّفنى رسولك فانّك إن لم تعرّفنى رسولك لم اعرف حجّتك اللّهم عرّفنى حجّتك فانّك إن لم تعرّفنى حجّتك ضللت عن دینى».

«خدایا خودت را به من بشناسان كه اگر تو خودت را به من نشناسانى، پیامبرت را نتوانم شناخت. خدایا پیامبرت را به من بشناسان كه اگر تو پیامبرت را به من نشناسانى، حجّتت را نتوانم شناخت. خدایا حجت خود را به من بشناسان كه اگر تو حجّتت را به من نشناسانى از دینم گمراه خواهم شد

1 ـ معرفتها را از خدا باید طلبید.

2 ـ شناخت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) تابع شناخت خدا، و شناخت حجّت متفرّع برشناخت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) است.

3 ـ اگرچه بدون شناخت خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)، شناخت حجّت ممكن نیست، امّا گمراهى از دین در اثر عدم شناخت حجّت لازم مىآید.

به عبارت دیگر، عدم گمراهى از دین، بدون شناخت حجّت، تضمین نمىشود.

وبدیهى است كه هردعایى، تنها پشتوانه حركت به حساب مىآید، اصل دعاء ابراز نیاز درونى و طلب تأیید الهى، در حركت بیرونى است.

نیاز به معرفت كه احساس شد و حركت براى كسب معارف كه توسط بنده آغاز گردید. اگر دل با خدا باشد و گام در راه او قرار گیرد وصول به معرفت تضمین شده است.

«قل ما یعبؤ بكم ربّى لولا دعاؤكم».

«بگو اگر دعاى شما نباشد، پروردگار من به شما عنایتى نكند

هـ ) تقیّه به عنوان سلاح مقاومت:

امام رضا (علیه السلام) فرمود: «لا دین لمن لاورع له، و لا ایمان لمن لاتقیّة له إن اكرمكم عند اللّه أعملكم بالتّقیّة فقیل له: یابن رسول اللّه إلى متى؟ قال: إلى یوم الوقت المعلوم، و هو یوم خروج قائمنا اهل البیت

«كسى كه از گناه نپرهیزد، دین ندارد و كسى كه تقیّه نداشته باشد، ایمان ندارد همانا گرامىترین شما نزد خدا، كسى است كه به تقیّه بیشتر و بهتر عمل كند

گفته شد: اى فرزند رسول خدا تا كى؟

فرمود: «تا روز «وقت معلوم» كه همان روز ظهور و زمان قیام قائم ما اهلبیت است.

«تقیّه» هرگز به معناى «دم فروبستن» و «بىتفاوت ماندن» و بنا به «مصلحت اصطلاحى» رفتار كردن و «نان به نرخ روز خوردن» نیست.

«تقیّه» هرگز به معناى «دست كشیدن از آرمانها» و همراه شدن با هركس و ناكس نیست. تقیّهاى كه از وظایف شیعیان در دوران غیبت حضرت مهدى(علیه السلام) شمرده شده و ارزشى هم سنگ با «تقوى» دارد وعدم رعایتش مساوى «با بىایمانى» شمرده شده، نوعى سلاح مقاومت است.

امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیات (95 تا 97) سوره كهف كه در باره بناى سدّ، توسط ذوالقرنین است و طى آنان از سدّى بلند كه دشمنان نتوانند بر فرازش روند و از شكافتنش ناتوان باشند حكایت شده است مىفرماید:

«اذا عَمِلتَ بالتقیّة لم یقدروا لك على حیلة و هو الحصن الحصین وصار بینك و بین اعداء اللّه سداً لایستطیعون له نقباً».

هنگامى كه به تقیّه عمل كنى چارهاى علیه تو نمىیابند ونمىتوانند با تو نیرنگ بازند، و آن به مانند دژى استوار و محكم است و بین تو و دشمنان خدا سدّى نفوذ ناپذیر ایجاد مىكند

پس تقیه، چارهاى براى در امان ماندن از دشمن مقتدر و فرصتى براى قدرت یافتن خویش است تا نیروها بیهوده هدر نروند و در موقع مناسب توان ضربه زدن به دشمن را داشته باشند.

هـ) انتظار آگاهانه:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «اقرب، ما یكون العباد من اللّه جلّ ذكره و أرضى ما یكون عنهم اذا افتقدوا حجّة اللّه جلّ و عزّ و لم یظهر لهم و لم یعلموا مكانه و هم فى ذلك یعلمون أنّه لم تَبطُل حجّة اللّه جلّ ذكره و لامیثاقه، فعندها فتوقّعوا الفرج صباحاً و مساءً...»

«زمانى كه بندگان به خداى بزرگ نزدیك ترند و خدا از ایشان بیشتر راضى است، زمانى است كه حجت خداى تعالى از میان آنان ناپدید گردد و ظاهر نشود و آنان جایش را هم ندانند. با این همه بدانند كه حجت و میثاق خدا از بین نرفته و باطل نشده است. در آن حال، در هر صبح و شام، چشم انتظار فرج باشید».

فضیلت بندگان خدا در این زمان و رضایت بیشتر خداوند از آنان، بدین جهت است كه آنان بىآنكه امام خویش را ببینند و معجزاتش را مشاهده كنند و در حیرتها به درخانهاش پناهنده شوند، تنها با اعتماد به خدا و پایبندى به تقوى و دوستى اهلبیت، میثاق الهى را نگاهبانى كرده ومرزهاى عقیده را پاس مىدارند.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «یا ابا بصیر! طوبى لشیعة قائمنا المنتظرین لظهوره فى غیبته و المطیعین له فى ظهوره، اولئك اولیاء اللّه الذین لاخوف علیهم و لاهم یحزنون

«اى ابوبصیر! خوشا به حال شیعیان قائم ما كه در دوران غیبت او در انتظار ظهورش به سر مىبرند و در دوران ظهورش به اطاعت او روى مىكنند، آنان اولیاى خدا هستند كه هیچ ترس و اندوهى بر ایشان نیست

باهم آمدن دو وصفِ «انتظار در غیبت» و «اطاعت در ظهور»، براى شیعیان حضرت قائم(علیه السلام)، نشان دهنده نوعى ملازمت بین ایندو وصف است. به این معنا كه شیعیان منتظر در دوران غیبت چنان امام خود را شناخته و در اطاعتش مىكوشند كه اگر دوران ظهور تحقق مىیافت، در زمره مطیعین حقیقى او بودند.

هـ ) حزن و اندوه بر مصائب غیبت و دعا براى ظهور :

سدیر صیرفى گوید: با برخى از اصحاب بر امام صادق (علیه السلام) وارد شدیم، او را نشسته بر خاك دیدیم، در حالى كه عبایى خشن با آستین كوتاه پوشیده و با قلبى سوخته، همچون مادر فرزند از دست داده، مىگریست، رنگ چهرهاش تغییر كرده و اندوه از گونههاى مباركش پیدا بود و اشكهایش، لباسش را خیس كرده بود وناله مىكرد:

«مولاى من! غیبت تو، خواب را از چشمانم ربوده و زمین را بر من تنگ نموده و آسایش دلم را از من گرفته است!

مولاى من! غیبت تو، بلا و مصیبت مرا به فاجعههاى ابدى پیوند داده، و از دست دادن یاران، یكى پس از دیگرى، اجتماع و شماره ما را از بین برده، هنوز سوزش اشكى كه از چشمم مىریزد و نالهاى كه از دلم بر مىخیزد با یاد بلاها و سختىهاى ـ دوران غیبت تو ـ پایان نیافته كه درد و رنج شدیدتر و دردناكترى در برابر دیدگانم شكل مىگیرد

سدیر گوید: شگفت زده پرسیدیم این ماتم وگریه براى چیست؟!

امام صادق(علیه السلام) آهى عمیق و سوزناك كشید و فرمود:

اى واى! صبح امروز، در كتاب جفر نظر مىكردم و در باره ولادت و غیبت طولانى و طول عمر قائم ما و بلاهاى مؤمنین در آن زمان و ایجاد شك و تردید در اثر طول غیبت و ارتداد اكثریت مردم از دین و خروج آنان از تعهد به اسلام، تأمل و دقتى داشتم، در اثر آن، رقّت مرا فرا گرفت و حزن و اندوه بر من چیره شد

وقتى حال امام صادق(علیه السلام) ـ كه حدود یكصد سال قبل از آغاز دوره غیبت مىزیسته است ـ چنین باشد، باید دید حال سرگشتگان دوران غیبت و دورماندگان از چشمه زلال ولایت چگونه باید باشد، بیهوده نیست كه در هر مناسبتى شادى آفرین یا غمبار، سفارش به قرائت دعاى ندبه شدهایم كه حدیث اشك و سوز دل منتظران حضرت مهدى(علیه السلام) است.

وبى مورد نیست كه این چنین بر دعاى براى فرج در زمان غیبت، تأكید شده است.

امام زمان(علیه السلام) مىفرماید: «اكثر و الدعاء بتعجیل الفرج».

«براى نزدیك شدن ظهور و فرج، بسیار دعا كنید

نوع مطلب :
برچسب ها : شیعیان، انتظار، مهدویت، امام زمان (عج)،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 1398/03/21 13:00

I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
سه شنبه 1396/06/14 08:38
Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!
یکشنبه 1396/01/20 13:51
Thanks a lot for sharing this with all folks you really know what
you are speaking about! Bookmarked. Please additionally talk over
with my website =). We may have a hyperlink trade contract among us
شنبه 1396/01/12 07:07
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
یکشنبه 1392/01/18 16:43
سلام لینکتون کردیم اگر مایل بودید لینکمون کنید
پایگاه جنبش مصاف با شیطان برای ظهور منجی.
mahmoud-karimi.vcp.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


تکتیراندازان
درباره وبلاگ

از کاربران اینترنتی که علاقمند به نویسنده شدن و استفاده از مزایای آن در این سایت هستند به سایت www.cyb24.ir مراجعه کنند
مدیر وبلاگ : رضا فرجی
مطالب اخیر
صفحات جانبی
نظرسنجی
ختم 12000 صلوات با معنیش برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) - خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :