تبلیغات
تکتیراندازان - خلاصه ای از كتاب انسان در قرآن ازاستاد شهید مرتضی مطهری
 

 

بسمه تعالی

موضوع:

خلاصه ای از كتاب انسان در قرآن ازاستاد شهید مرتضی مطهری

 نام :زهرا

نام خانوادگی : بابایی فر

استاد راهنما:

استاد محسن زاده

نام دانشگاه: (دانشگاه علمی كاربردی سوره )

انسان در اسلام واز دیدگاه اسلام تنها یك حیوان راست قامه است كه راه می رود وسخن می گوید نیست این موجود از نظر قرآن ژرفتر ومرموزتر است كه بتوان با چند كلمه تعریف كرد . از نظر قرآن انسان موجودی است كه توانایی سخیر جهان را دارد ومی تواند فرشتگان را به خدمت خود در آورد وهم می تواند به اسفل السالفین سقوط كند .سرنوشت نهایی انسان بسته به خود اوست .

ارزش های انسان

1-انسان خلیفه خدا در زمین است . (برگرفته از آیات 358 سوره ی بقره و165 انعام)

2- بالا بودن ظرفیت علمی انسان از همه مخلوقات (آیه 33.31 سوره بقره )

3-انسان فطرتی خدا دوست وخداشناس دارد همه انكارها وتردید ها وبیماریها وانحرافهایی كه وجود دارد از سرشت اصلی انسان(آیه 172 سوره اعراف و43 سوره روم)

4-انسان تركیبی است از ماده ومعنی، از جسم وجان عنصری ملكوتی والهی در وجود انسان است .

5-انسان موجودی انتخاب شده وبرگزیده است آفرینش انسان تصادفی نیست (آیه 121 سوره طه)

6-شخصیت انسان مستقل وازاد است .انسان امانت دار خداوند است .

رسالت ومسئولیت دارد از او خواسته شده كه با انتخاب خود یكی از راه های سعادت وشقاوت را اختیار كند (سوره احزاب آیه 72)

7-انسان از یك كرامت ذاتی وشرافت ذاتی برخوردار است وزمانی خویشتن واقعی خود را درك واحساس می كند كه این كرامت وشرافت را درك كرده باشد .

8-انسان از وجدانی اخلاقی برخوردار است وزشت وزیبا را به حكم الهی فطری درك می كند .(آیات 8.9 سوره شمس)

9-با یاد خدا آرام می گیرد . خواسته های انسان بی نهایت است مگر اینكه به ذات بی حدو نهایت (خدا) بپیوندد. (آیه 28 سوره رعد و6 سوره اشقاق)

10-نعمت های  زمین برای انسان آفریده شده است . (آیه 29 سوره بقره و13 سوره جایشه)

11-خداوند انسان را برای پرستش خویش آورده واووظیفه دارد كه اطلاعات امر خدا را كند (سوره ذاریات آیه 56)

12-انسان در راه پرستش خدا خود را می یابد واگر خدای خویش را فراموش كند خود را فراموش كرده ونمی داند كه كیست وبرای چیست وچه باید بكند وكجا باید برود؟ (سوره حشر آیه 18)

13-همینكه انسان از دنیا برود وپرده تن كه حجاب چهره اوست دور افكنده شود حقایق زیادی كه امروزه بر او پوشیده ونهان بوده است آشكار میشود (سوره ق، آیه 22)

14-انسان تنها برای مادیات كار نمی كند او احیانا هدفها وارمان های بس عالی دارد وبرای آنها جنب وجوش می كند وممكن است كه از حركت وتلاش خود جز رضای آفریننده مطلوبی دیگر نداشته باشد .(آیه 28 سوره فجر و73 سوره توبه )

بنابر مطالب فوق انسان از نظر قرآن موجودی است كه از طرف خداوند برگزیده شده وخلیفه الله است یعنی از وجودش ملكوتی ونیمه دیگر مادی است دارای فطرتی خدا آشنا وآزاد ومستقل،‌اماندار خدا ومسئول خویش وجهان است مسلط بر زمین وآسمان از نیستی وهیچ به قوت وكمال می رسد وبالا می رود اما فقط با یاد خدا آرام می گیرد حق بهره گیری مشروع از نعمت های خدا را دارد ولی در برابر خداوند وظیفه دار است .

ضد ارزش ها

با همه مطالبی كه گفته شد در عین حال همین انسان در قرآن مورد بزرگترین نكوهشها قرار گرفته از او بعنوان ستمگر ونادان وهمچنین نا سپاس نسبت به پروردگار وعجول وشتابگر یاد شده از انسان بعنوان فردی تنگ چشم ومملسك مجادله گرترین مخلوق وخریص یاد شده ونیز در آیه ای چنین آمده است كه اگر بد به او رسد جزع كننده است واگر نعمت به او رسد نحل كننده است .

پروردگار وعجول وشتابگر یاد شده از انسان بعنوان فردی تنگ چشم وممسك مجادله گرترین مخلوق وحریص یاد شده ونیز در ایه ای چنین آمده است كه اگر بدی به اورسد جزع كننده است واگر نعمت به اورسد نحل كننده است .

زشت یا زیبا

آیا از نظر قرآن انسان یك موجود زشت وزیباست یا اینكه موجودی دو سرشتی است ؟

 حقیقت این است كه این مدح وذم از آن نیست كه انسان موجودی دو سرشتی است . از نظر قران انسان همه كمالات را دارد وخود اوست كه باید سازنده ومعمار خویش باشد . شرط اصلی رسیدن به كمال ایمان است . در صورتیكه ایمان باشد علم از صورت یك ابزار ناروا به صورت یك ابزار مفید در می آید .

پس انسان حقیقی كه خلیفه الله است وهمه چیز برای اوست انسان با یمان است انسان بدون ایمان كاستی ونقص دارد چنین انسانی حریص وخونریز ونجیل وكافر است ونیز از حیوان پست تر .

براساس معانی آیات قران انسان فاقد ایمان وجدا از خدا انسان واقعی نیست .

موجود چند بعدی

از مطالبی كه گفته شد معلوم است كه انسان با همه وجوه مشتركی كه با سایر جانوران دارد فاصله عظیمی با آنها پیدا كرده است . انسان موجودی مادی –معنوی است انسان یك سری تفاوت های اصیل وعمیقی دارد كه هر كدام بعدی جداگانه به او می بخشد. این تفاوت ها در سه ناحیه است .

1-ناحیه ادارك وكشف خود وجهان    2- ناحیه جاذبه هایی كه برانسان احاطه دارد .

3 ناحیه كیفیت قرار گرفتن تحت تاثیر جاذبه ها وانتخاب آنها .

در مورد وكشف جان انسان با حیوان های دیگر شریك است و چه بسا حیواناتی كه در این مورد از انسان قوی تر باشند اما در انسان نیرویی به نام تعقل وجود دارد كه با این نیرو می تواند قوانین كلی جهان را كشف كند .

در مورد جاذبه ها نیز انسان دربعضی موارد مانند میل به غذا وخواب ومیل به امور جنسی واستراحت واسایش با حیوانات مشترك است اما جدای از اینها جاذبه هایی وجود دارد كه كانون های غیر مادی دارند وانسان را به سوی خود جذب می كنند از قبیل .

1-علم ودانایی    2- خیر اخلاقی   3- جمال وزیبایی    4-تقدیس وپرستش

 تواناییهای گوناگون انسان

قوه ونیرو عاملی كه اثری از او ناشی می شود. در همه موجودات قوه ونیرو دارند اما این قوه اگر باشعور ودرك وخواسته توام باشد به نام قدرت یا توانایی نامیده می شود.

انسان از دو جهت یك سلسله تواناییها دارد یكی از جهت اینكه در انسان یك سلسله میلها وجاذبه های معنوی وجود دارد كه در سایر جاندارها وجود ندارد .این جاذبه ها به انسان ها امكان می دهد كه از حدود مادیات توسعه یافته وخود راتا افق عالی معنویات بكشاند . دیگر اینكه انسان به نیروی عقل واراده مجهز است وقادر است در قابل میلها مقاومت وایستادگی كند انسان می تواند همه میلها را تحت فرمان عقل قرار دهد واین وسیله آزادی معنوی هر را به دست آورد .

همین توانایی است كه انسان را شایسته تكلیف كرده وبه انسان حق انتخاب می دهد واز انسان یك موجود واقعا آزاد وانتخاب گر وصاحب اختیار یاد شده است مالكیت نفس وتسلط برخود ورهایی از نفوذ این میل ها هدف اصلی نهایی چنین تربیتی آزادی معنوی است .

خود شناسی

اسلام عنایت  خاص دارد كه انسان خود را بشناسد وموقعیت خود را در جهان آفرینش بداند.

وهدف از این شناختن ودرك این است كه انسان به مقام والایی كه شایسته اوست برسد. قران كتاب انسان سازی است قرآن كوشش كرده كه انسان خود را كشف كند. خود به خود شناسنامه ای بلكه همان چیزی كه روح الهی نامیده می شود وبا شناختن این خو احساس شرافت وكرامت وتعالی می كند وخود را از تن دادن به پیشنهاد برتر می شمارد مقدسات اخلاقی واجتماعی برایش معنی وارزش پیدا می كند از نظر قرآن انسان یك كدخدای انتخاب شده روی زمین است وبراساس شایستگی وصلاحیت از طرف خداوند برگزیده وانتخاب شده نه صرفا بصورت زور وچنگال وبهمین دلیل مانند هر برگزیده دیگر رسالت ومسئولیت دارد رسالت از طرف خدا ومسئولیت در پیشگاه او

پرورش استعدادها

تعلیمات اسلامی نشان می دهد كه مكتب مقدس الهی به همه ابعاد انسان از جسمی وروحی، مادی ومعنوی ، فكری وعاطفی، فردی واجتماعی توجه زیادی داشته وعنایت خاص به پرورش همه اینها روی اصل معینی .

پرورش جسم:1-سلام تن پروری به معنی نفس پروری وشهوت پرستی را شدیدا محكوم كرده ولی پرورش بدن به معنی مراقبت وحفظ سلامت وبهداشت را از واجبات شمرده است وهر نوع عملی را كه برای بدن ضرر داشته باشد حرام كرده است .

پرورش روح:‌پرورش عقل وفكر وكسب استقلال فكری ومبارزه با اموری كه بر ضد استقلال عقل است مورد عنایت شدید اسلام است .

مبنای بسیاری از عبارات اسلامی پرورش اراده وكسب مالكیت بر نفس وآزادی معنوی از حكومت مطلقه میلها است . پرورش حس حقیقتجویی وعلم طلبی پرورش عواطف اخلاقی پرورش حس جمال وزیبایی پروش حس پرستش هر كدام به نوبه خود مورد توجه عمیق اسلام است .

نقش موثر انسان در ساختن آینده خویش

موجودات جهان به دو بخش جاندارد وبی جان تقسیم می شوند موجودات بی جان هیچگونه نقشی در ساختن وتكامل خویش ندارند وتحت تاثیر عوالم خارجی كمال یا تكوین می پذیرند اما موجودات جاندارد یك سری تلاش رابرای حفظ بقای خود انجام می دهند. در گیاهان یك سری قوا وجود دارد كه باعث جذب مواد از زمین ورشد وتوید مثل گیاه می شود . در حیوانات علاوه براین قوا یك سری قوه های شعوری وجود دارد مانند حس بینایی وشنوایی ولامسه وغیره

در انسان همه ی قوای طبیعی وشعوری كه در گیاه وحیوان وجود دارد هست علاوه براین كه نیروی حارق العاده عقل وارده كه سرنوشت آینده انسان به دست اوست وجود دارد . از نوشته های بالا به این نتیجه می رسیم كه برخی از موجودات نقشی در ساختن آینده خود ندارند مانند جامدات، برخی دگیر مانند گیاهان در ساختن اینده خود ندارند. مانند جامدات برخی دیگر مانند گیاهان در ساختن آینده خویش نقش دارند اما نه آگاهانه است ونه اختیاری در برخی دیگر این قوا آگاهانه است ولی آزادانه نیست وبا نوعی آگاهی كه از خود ومحیط خود دارند برای آینده خویش تلاش می كنند مثل حیوانات .

اما انسان برای ساختن آینده خود هم آگاهانه است هم آزادانه انسان با توجه به خود محیط خود وبراساس نیروی عقل واراده می تواند آینده خود را به هر شكل كه دوست دارد انتخاب كند .

دایره ایفا نقش برای انسان نسبت به حیوان بسیار وسیعتر وگسترده تر است واین گستردگی نسبت به آینده انسان ازسه ویژگی در انسان سرچشمه می گیرد.

1- وسعت دایره بینش وآگاهی انسان با نیروی علم از ظاهر وسطح طبیعت عبور كرده وتا اعماق درون آن رفته وقوانین طبیعت را می شناسد وبا شناخت آن دست انسان برای ساختن طبیعی سازگارتر باز می شود.

2-  وسعت دامنه خواسته های انسان

3- استعداد خود ساختگی ویژه ای كه در انسان ودر موجودات دیگر وجود ندارد . انسان در ناحیه خصلتها وخوبیها یك موجود بالقوه است یعنی در آغاز تولید هیچ خوی وخصلتی ندارد برعكس حیوانات كه هر كدام با یك سری خصلتها ویژه متولد می شوند اما انسان خصلت پذیر است وبوسیله خصلتهایی كه به مرور پیدا می كند یك سری ابعاد ثانویه پیدا می كندعلاوه برابعاد فطری كه در وجود انسان است .

انسان تنها موجودی است كه قانون خلقت قلم ترسیم را به دست خود انسان داده، وانسان به دست خودش خویها و= اخلاقی خویش را می سازد در نتیجه انسان برعكس حیوانات كه چیزی است كه خودش بخواهد . 

در آثار اسلامی رسیده است كه انسان ها برطبق خصلتهای اكتسابی روحی محشور می شوند نه اندام ظاهری جسمانی یعنی انسانها از نظر اخلاق اكتسابی با هر جانداری كه بیشتربه اوشبیه است به شكل اندام او محشور می گردد وتنها افرادی كه اخلاق وخویهای اكتسابی وابعاد روحی آنها متناسب با شان وكمالات انسانی باشد به شكل وصورت انسانی محشور می گردند.

تمام دستورات دینی وتربیتی ومكت های اختلاقی وتعلیمات دینی ومذهبی برای راهنمایی انسان است كه بدین وسیله آینده خود را بخوبی بسازد خداوند در قرآن در آیه 4 سوره دهر می فرماید ك : ما راه را به انسان (این موجود آزاد خودساز) نمودیم تا او خود چه بخواهد وچه انتخاب كند (از دو راه یكی را انتخاب خواهد كرد) یا راهی را كه ما نموده ایم وسپاسگزالر ما خواهد بود ویا راه دیگر كه ناسپاسی است .

علم مانند یك ابزار در اختیار انسان است وانسان می تواند با در اختیار داشتن علم از طبیعت مصنوعاتی بسازد كه به سود جامعه ویا مخرب باشد .

اما ایمان مانند قدرتی حاكم بر انسان عمل می كند وخواست او را دراختیار می گیرد ودر مسیر حق واخلاق سوق می دهد . ایمان انسان را می سازد وانسان با نیروی علم جهان را،‌زمانی كه علم وایمان با هم باشند هم انسان سامان می یابد وهم جهان میدان آزادی واراده انسان .

هر انسانی در عین آزادی برای ساختن اندام های روانی خویش وتبدیل محیط طبیعی به صورت مطلوب خود وساختن آینده خویش محدودیت های فراوانی دارد وآزادیش آ‍زادی نسبی است انسان در داخل یك دایره محدود است ودر همین دایره محدود انسان میتواند آینده سعادتبخش برای خود انتخاب كند یا شقاوت آلود .

محدودیت های انسان از چند ناحیه است .

1-وراثت

انسانیا طبیعت انسانی به دنیا می آید ویك سری صفات را اجبار از پدر ومادر خود دریافت می كند مانند رنگ پوست وچشم وبعضی خصوصیت های جسمی واخلاقی

2-محیط طبیعی وجغرافیایی

محیط طبیعی وجغرافیایی

محیط طبیعی وجغرافیایی ومنطقه ای كه انسان در آن زندگی می كند بطور ناخواسته یك سری اثر روی انسان می كند .

3-محیط اجتماعی

محیط اجتماعی عامل مهمی است كه در تكوین خصوصیات مشروحی واخلاقی وزبان وآداب عرفی واجتماعی دین ومذهب می گذارد وبرانسان تحمیل می شود.  

4-تاریح وعوامل زمانی

انسان از نظر محیط اجتماعی تنها تحت تاثیر زمان حال نیست وبه زمان گذشته وابسته است. گذشته نطفه وهسته آینده است .

طغیان انسان علیه محدودیت ها

انسان نمی تواند بطور كلی رابطه اش رابا وراثت ومحیط طبیعی اجتماعی وتاریخ وزمان قطع كند اما می تواند با كمك واراده وایمان ونیروی عقل وعلم با این محدودیت ها مقابله كرده وخود را آزاد سازدو خودش را مالك سرنوشتش سازد.

انسان وقضا وقدر الهی

قضا الهی عبارت است از حكم قطعی الهی درباره جریانات وحوادث وقدر الهی عبارت است از اندازه گیری پدیده ها وحوادث كه برعكس خیال همه قضا وقدر عامل محدودیت انسان ها نیست .

انسان هر اندازها كه آزادی از ناحیه عقل واراده دارد هر اندازه محدودیت از ناحیه عوامل مورثی ومحیطی وتاریخی دارد به حكم قضا الهی قطعی سببی ومسبی جهان ست .

محدودیتی كه به حكم قضا الهی نصیب انسان می شود ناشی از شرایط مورثی ومحیطی واجتماعی است ونیز آزادی انسان به حكم قضا الهی است .

انسان وتكلیف

انسان تنها موجودی است كه امكان وتوانایی مكلف بودن راداراست ومی تواند درچهار چوب یك سلسله قوانین قرار دادی رفتار نماید واین قوانین باید ازطرف یك فرد صلاحیتدار وضع شود وبه انسان تحمیل می شود وتحمل قانون به نوعی زحمت ومشقت دارد كه به نام تكلیف از آن نام برده می شود.

قانونگذار باید شرایطی داشته باشد ونیز انسان با دارا بودن چند شرط میتواند انجام تكالیف را بر عهده بگیرد .

1-بلوغ:

بلوغ یك سری تغییرات ناگهانی ویك نوع جهش در اندام واحساس واندیشه انسان است وهر فرد بسته به خصوصیات فردی ومنطقه ای ومحیطی زود یا دیر به بلوغ طبیعی می رسد . اما بلوغ زنان زودتر از جنس مرد است اما برای اینكه یك ضابطه برای افراد وجود داشته یك سن معین را برای بلوغ قرار داده اند وفردی كه به مرحله بلوغ برسد مكلف می شود .

 2-عقل

یكی دیگر از شرایط تكلیف عاقل بودن است وفردی كه دیوانه است مكلف نیست وبه هیچ وجه تكلیفی متوجه او نمی باشد ونیازی نیست كه اگر عاقل شد كارهایی را كه در زمان دیوانگی نداده انجام دهد مگر در موارد مالی مثل خمس وزكات كه م بر دیوانه وهم بر فرد نابالغ واجب است كه بعد از بلوغ ودر صورت عاقل شدن دین خود را ادا كند .

3-اطلاع وآگاهی

مشخص است كه انسان زمانی می تواند تكلیفی را انجام دهد كه آگاه به آن باشد ودر قرآن كریم مكررا آمده است كه هیچ قومی را به جرم تخلف از یك قانون عذاب نمی كنیم مگر آنكه حجت برآن قوم تمام شده باشد یعنی قومی را عقاب بلابیان نمی كنیم منظرو از علم وآگاهی شرط تكلیف است یعنی اگر به مكلفی تكلیفی ابلاغ نشد واو هم كوشش لازم را برای آگاهی پیدا كردن وبدان دست نیافت چنین فردی نزد خدا معذور است .  

4-قدرت وتوانایی

تكلیفی از انسان خواسته می شود كه توانایی وقدرت آن را داشته باشد . خداوند در سوره بقره آیه 286 می فرماید خداوند هیچ كس را جز به اندازه تواناییش مكلف نمی سازد .

5-آزادی اختیار

آزادی واخیترا یكی دیگر از شرایط تكلیف است. یعنی انسان زمانی مكلف است كه اجبار واضطرار وترمی در كار نباشد در این صورت تكلیف ساقط می شود .

پیامبر اكرم(ص) می فرمایند: زمانی كه اكراه واجبار به میان آید تكلیف ساقط است بین اكراه واجبار واضطرار از دو جهت تفاوت است .

1-در اكراه واجباری پای تهدید انسان در میان است بر خلاف اضطرار .

2-در مورد اكراه واجبار انسان برای دفع یك وضع نامطلوب چاره جویی می كند ودر مورد اضطرار برای رفع چنان وضعی چاره جویی می كند.

قابل ذكر است كه هیچ وقت به بهانه اكراه یا اضطرار نمی توان به جان دیگران وبه ضرر اجتماع ویا به زیان خود دین اقدامی می كرد برخی تكالیف است كه هر ضرر وصدمه ای را به خاطر آنها باید تحمل كرد .

نوع مطلب : انسان در قرآن، 
برچسب ها : انسان در قرآن، خلاصه، خلاصه ای از كتاب انسان در قرآن ازاستاد شهید مرتضی مطهری، شهید مرتضی مطهری،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 1398/05/20 12:18
cheers a whole lot this website is usually official along with relaxed
جمعه 1398/05/18 15:11
Why viewers still make use of to read news papers when in this technological globe everything is accessible on web?
پنجشنبه 1398/05/17 04:38
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
پنجشنبه 1398/05/17 03:14
I really like what you guys tend to be up too.
This sort of clever work and coverage! Keep up the awesome works guys I've incorporated you guys to my
personal blogroll.
چهارشنبه 1398/05/16 21:41
I all the time emailed this web site post page to
all my associates, for the reason that if like to read it then my contacts will
too.
شنبه 1398/05/12 17:01
If some one wants expert view concerning running a blog afterward i advise him/her to pay a visit this website, Keep up the nice work.
شنبه 1398/05/12 02:21
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino. He
is handsome. Brown hair slicked back, glasses that
suit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. They are well developed,
with incredible arms as well as a chest that stands out for this sweater.

We're standing ahead of each other referring to our way of
life, what we'd like in the future, what we're seeking on another person.
He starts telling me that they have been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for an excuse right.
But identify, can you reject me, do you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right this moment?' he stated as I get more detailed him and kiss him.

‘Next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I prefer how you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my hindfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you prefer girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows whatever they want. Somebody who won't say yes even though I said yes. Someone who's unafraid when you attempt a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of trying interesting things, especially when it comes to making a new challenge in bed ', I intimate ‘And I enjoy women who are direct, who cut from the chase, like you just did. To become
honest, which is a huge turn on.
چهارشنبه 1398/05/9 15:50
Sexy2call Quick search and get the modern results Get a massage
escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?

Discrete apartments? Generate a quick search by region
دوشنبه 1398/05/7 23:46

Cheers! An abundance of content.

canadian pharmacy king canada medications cheap trust pharmacy of canada canadian medications list northwest pharmacy canada canadian medications pharmacy canadian pharmaceuticals stocks canadianpharmacyusa24h viagra canadiense canadian medications pharmacy
یکشنبه 1398/04/30 07:04
cheers considerably this web site is definitely official in addition to
casual
دوشنبه 1398/04/24 12:13
"We will need to build to a different crescendo, cheri," he said.
"And then we may have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with lust,
along with the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt your head of his cock push agonizingly at the doorway of my
pussy, and I wanted him to thrust into me hard.

Instead he pulled back and slid his hardness back around my
clit.

I'd been aching to acquire him inside, and I can tell that
his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to suit mine, and I knew the sense of my wet pussy lips on the
head of his cock was getting too much for both of us.

"Permit finale begin," he stated, and the man slid the
end of his cock inside me.

The two of us gasped when he held his cock there for the moment.
I contracted my pussy to pull him further
inside, anf the husband threw his head back for the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every time I squeezed my pussy around him.

His cock felt wonderful because it filled me, but I wanted everthing inside me.
I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, anf
the husband plunged his cock entirely in.
جمعه 1398/04/21 13:05
bookmarked!!, I love your site!
سه شنبه 1398/04/18 00:13
d
جمعه 1398/04/14 14:03
"We have to build to a new crescendo, cheri," he said.
"And then we will have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and the soft skin of his hard
cock against my sex was having its intended effect. I used to be feeling a stronger arousal now as
I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the head of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy,
and I need to him to thrust into me hard. Instead he retracted and slid his hardness back as much
as my clit.

I became aching to own him inside, and I could truthfully tell that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the experience of my wet pussy lips about the head of his cock
was getting an excessive amount for both of us.

"Let the finale begin," he stated, and he slid the end of his cock inside me.The two of us gasped because he held his cock there for just a moment.

I contracted my pussy to him further inside, and that he threw his return in the sensation.
Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every time I squeezed
my pussy around him. His cock felt wonderful mainly because it filled me, but I want to it inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and that
he plunged his cock right in.
چهارشنبه 1398/04/12 21:59
Sexy2call Quick search and acquire the most recent results
Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for
escort girls? Discrete apartments? Produce a quick search by region
سه شنبه 1398/04/11 15:14
Sexy2call Quick search and obtain the newest results Choose a massage escort girl, discrete apartment
or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region, the best portal in Israel for discreet apartments and escort girls, a variety of youth ads that gives you service and guidance you
did not know, browse by city and locate you the dream girl for the indulgence, business meeting?
Ads don't include and or provide and or encourage and or imply the provision of sexual services.

The ads are be subject to every one of the binding laws
of the State of Israel.
دوشنبه 1398/04/3 06:20

Reliable content. Regards.
trusted tabled cialis softabs generic low dose cialis we choice free trial of cialis cialis generico milano cialis tadalafil online enter site natural cialis buy cialis uk no prescription generic cialis 20mg uk dose size of cialis generic cialis pro
دوشنبه 1398/04/3 03:20
"We've got to build to a new crescendo, cheri," he said.
"And we may have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust,
as well as the soft skin of his hard cock against my sex was having its
intended effect. I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the top of
his cock push agonizingly at the doorway of my pussy,
and Needed him to thrust into me hard. Instead he pulled
back and slid his hardness back up to my clit.


I had been aching to get him inside, and I could truthfully tell that his ought
to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the opinion of
my wet pussy lips for the head of his cock was getting an excessive
amount of for of us.

"Allow the finale begin," he was quoted saying, and he slid the top of his cock inside
me.

Both of us gasped because held his cock there for any moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and then he threw his head back on the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but I
needed everthing inside me. I rolled to the side
and rested my leg against his shoulder, and the man plunged his cock up in.
شنبه 1398/04/1 23:36

Cheers. I appreciate it.
cialis tadalafil cialis generika in deutschland kaufen cialis canada cialis wir preise cialis 20mg cialis preise schweiz we choice free trial of cialis buy cialis online prix de cialis buy brand cialis cheap
جمعه 1398/03/31 14:49

Nicely put, Kudos.
we recommend cialis info cialis pills boards cialis e hiv cialis coupon we choice cialis pfizer india safe site to buy cialis online generic cialis review uk cialis 10 doctissimo cialis coupons pastillas cialis y alcoho
پنجشنبه 1398/03/30 22:29

Excellent postings. Regards.
cialis daily new zealand cialis venta a domicilio cialis generico postepay we recommend cheapest cialis prices on cialis 10 mg buy cialis uk no prescription generic cialis pill online cialis 20 mg effectiveness cialis dosage amounts 5 mg cialis coupon printable
پنجشنبه 1398/03/30 07:12
"We should build completely to another crescendo, cheri," he said.
"Therefore we will have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust, along with
the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I became feeling a stronger arousal now as I felt
his cock slide between my sensitive lips. I felt the of his cock push agonizingly at the
entrance of my pussy, and I wanted him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back around my clit.


I'd been aching to own him inside, and I can tell that his have to push that
wonderful hard cock inside me was growing. His moans grew to
match mine, and I knew the sense of my wet pussy lips on the head of
his cock was getting an excessive amount of for of us.


"Enable the finale begin," he was quoted saying, and
then he slid the top of his cock inside me.

Both of us gasped when he held his cock there for the moment.
I contracted my pussy to tug him further inside, and that he threw his return within the sensation. Inch by
excruciating inch he pushed his cock inside me, each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful mainly because it filled me, but I desired it inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and then he plunged his cock all the way
up in.
چهارشنبه 1398/03/29 11:25

Thanks! Awesome stuff!
cialis professional from usa tadalafil 20 mg cialis 5 effetti collaterali cialis et insomni cialis 5 mg schweiz cialis 20mg cialis y deporte canadian discount cialis low cost cialis 20mg cialis professional yohimbe
سه شنبه 1398/03/28 19:00

You said it nicely..
i recommend cialis generico cialis generic availability cialis price thailand click here take cialis cialis generique cialis daily cialis price thailand cialis 30 day sample cialis 05 cialis uk next day
دوشنبه 1398/03/27 06:19

Incredible tons of excellent info.
cialis from canada cialis tablets if a woman takes a mans cialis cialis daily dose generic when will generic cialis be available how does cialis work deutschland cialis online cialis arginine interactio only now cialis for sale in us buy cialis
یکشنبه 1398/03/26 10:54
I relish, result in I discoverdd just what I usesd to be taking a look for.

You have ended my four day long hunt! God Bless
you man. Have a nice day. Bye
یکشنبه 1398/03/26 02:26

Fantastic material. Kudos.
enter site natural cialis cialis flussig pastillas cialis y alcoho cialis official site buy cialis online nz are there generic cialis cialis uk low dose cialis blood pressure cialis dose 30mg free generic cialis
شنبه 1398/03/25 12:26

You said it nicely..
cialis usa cost cialis tablets for sale pastillas cialis y alcoho bulk cialis generico cialis mexico cialis professional from usa we like it cialis soft gel i recommend cialis generico we choice free trial of cialis canadian cialis
جمعه 1398/03/24 22:20

You said it very well..
cialis generic availability cialis pills cialis 5 mg funziona tadalafilo cialis coupon cialis online nederland cialis generico online order cialis from india acheter du cialis a geneve cialis dosage amounts
جمعه 1398/03/24 08:10

Nicely put, Regards.
cialis pills boards generic cialis at the pharmacy cialis usa cost cialis online holland cialis online nederland trusted tabled cialis softabs generic cialis pill online low dose cialis blood pressure cialis pills boards trusted tabled cialis softabs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
تکتیراندازان
درباره وبلاگ

از کاربران اینترنتی که علاقمند به نویسنده شدن و استفاده از مزایای آن در این سایت هستند به سایت www.cyb24.ir مراجعه کنند
مدیر وبلاگ : رضا فرجی
مطالب اخیر
صفحات جانبی
نظرسنجی
ختم 12000 صلوات با معنیش برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) - خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :