تبلیغات
تکتیراندازان - خلاصه ای از كتاب انسان در قرآن ازاستاد شهید مرتضی مطهری
 

 

بسمه تعالی

موضوع:

خلاصه ای از كتاب انسان در قرآن ازاستاد شهید مرتضی مطهری

 نام :زهرا

نام خانوادگی : بابایی فر

استاد راهنما:

استاد محسن زاده

نام دانشگاه: (دانشگاه علمی كاربردی سوره )

انسان در اسلام واز دیدگاه اسلام تنها یك حیوان راست قامه است كه راه می رود وسخن می گوید نیست این موجود از نظر قرآن ژرفتر ومرموزتر است كه بتوان با چند كلمه تعریف كرد . از نظر قرآن انسان موجودی است كه توانایی سخیر جهان را دارد ومی تواند فرشتگان را به خدمت خود در آورد وهم می تواند به اسفل السالفین سقوط كند .سرنوشت نهایی انسان بسته به خود اوست .

ارزش های انسان

1-انسان خلیفه خدا در زمین است . (برگرفته از آیات 358 سوره ی بقره و165 انعام)

2- بالا بودن ظرفیت علمی انسان از همه مخلوقات (آیه 33.31 سوره بقره )

3-انسان فطرتی خدا دوست وخداشناس دارد همه انكارها وتردید ها وبیماریها وانحرافهایی كه وجود دارد از سرشت اصلی انسان(آیه 172 سوره اعراف و43 سوره روم)

4-انسان تركیبی است از ماده ومعنی، از جسم وجان عنصری ملكوتی والهی در وجود انسان است .

5-انسان موجودی انتخاب شده وبرگزیده است آفرینش انسان تصادفی نیست (آیه 121 سوره طه)

6-شخصیت انسان مستقل وازاد است .انسان امانت دار خداوند است .

رسالت ومسئولیت دارد از او خواسته شده كه با انتخاب خود یكی از راه های سعادت وشقاوت را اختیار كند (سوره احزاب آیه 72)

7-انسان از یك كرامت ذاتی وشرافت ذاتی برخوردار است وزمانی خویشتن واقعی خود را درك واحساس می كند كه این كرامت وشرافت را درك كرده باشد .

8-انسان از وجدانی اخلاقی برخوردار است وزشت وزیبا را به حكم الهی فطری درك می كند .(آیات 8.9 سوره شمس)

9-با یاد خدا آرام می گیرد . خواسته های انسان بی نهایت است مگر اینكه به ذات بی حدو نهایت (خدا) بپیوندد. (آیه 28 سوره رعد و6 سوره اشقاق)

10-نعمت های  زمین برای انسان آفریده شده است . (آیه 29 سوره بقره و13 سوره جایشه)

11-خداوند انسان را برای پرستش خویش آورده واووظیفه دارد كه اطلاعات امر خدا را كند (سوره ذاریات آیه 56)

12-انسان در راه پرستش خدا خود را می یابد واگر خدای خویش را فراموش كند خود را فراموش كرده ونمی داند كه كیست وبرای چیست وچه باید بكند وكجا باید برود؟ (سوره حشر آیه 18)

13-همینكه انسان از دنیا برود وپرده تن كه حجاب چهره اوست دور افكنده شود حقایق زیادی كه امروزه بر او پوشیده ونهان بوده است آشكار میشود (سوره ق، آیه 22)

14-انسان تنها برای مادیات كار نمی كند او احیانا هدفها وارمان های بس عالی دارد وبرای آنها جنب وجوش می كند وممكن است كه از حركت وتلاش خود جز رضای آفریننده مطلوبی دیگر نداشته باشد .(آیه 28 سوره فجر و73 سوره توبه )

بنابر مطالب فوق انسان از نظر قرآن موجودی است كه از طرف خداوند برگزیده شده وخلیفه الله است یعنی از وجودش ملكوتی ونیمه دیگر مادی است دارای فطرتی خدا آشنا وآزاد ومستقل،‌اماندار خدا ومسئول خویش وجهان است مسلط بر زمین وآسمان از نیستی وهیچ به قوت وكمال می رسد وبالا می رود اما فقط با یاد خدا آرام می گیرد حق بهره گیری مشروع از نعمت های خدا را دارد ولی در برابر خداوند وظیفه دار است .

ضد ارزش ها

با همه مطالبی كه گفته شد در عین حال همین انسان در قرآن مورد بزرگترین نكوهشها قرار گرفته از او بعنوان ستمگر ونادان وهمچنین نا سپاس نسبت به پروردگار وعجول وشتابگر یاد شده از انسان بعنوان فردی تنگ چشم ومملسك مجادله گرترین مخلوق وخریص یاد شده ونیز در آیه ای چنین آمده است كه اگر بد به او رسد جزع كننده است واگر نعمت به او رسد نحل كننده است .

پروردگار وعجول وشتابگر یاد شده از انسان بعنوان فردی تنگ چشم وممسك مجادله گرترین مخلوق وحریص یاد شده ونیز در ایه ای چنین آمده است كه اگر بدی به اورسد جزع كننده است واگر نعمت به اورسد نحل كننده است .

زشت یا زیبا

آیا از نظر قرآن انسان یك موجود زشت وزیباست یا اینكه موجودی دو سرشتی است ؟

 حقیقت این است كه این مدح وذم از آن نیست كه انسان موجودی دو سرشتی است . از نظر قران انسان همه كمالات را دارد وخود اوست كه باید سازنده ومعمار خویش باشد . شرط اصلی رسیدن به كمال ایمان است . در صورتیكه ایمان باشد علم از صورت یك ابزار ناروا به صورت یك ابزار مفید در می آید .

پس انسان حقیقی كه خلیفه الله است وهمه چیز برای اوست انسان با یمان است انسان بدون ایمان كاستی ونقص دارد چنین انسانی حریص وخونریز ونجیل وكافر است ونیز از حیوان پست تر .

براساس معانی آیات قران انسان فاقد ایمان وجدا از خدا انسان واقعی نیست .

موجود چند بعدی

از مطالبی كه گفته شد معلوم است كه انسان با همه وجوه مشتركی كه با سایر جانوران دارد فاصله عظیمی با آنها پیدا كرده است . انسان موجودی مادی –معنوی است انسان یك سری تفاوت های اصیل وعمیقی دارد كه هر كدام بعدی جداگانه به او می بخشد. این تفاوت ها در سه ناحیه است .

1-ناحیه ادارك وكشف خود وجهان    2- ناحیه جاذبه هایی كه برانسان احاطه دارد .

3 ناحیه كیفیت قرار گرفتن تحت تاثیر جاذبه ها وانتخاب آنها .

در مورد وكشف جان انسان با حیوان های دیگر شریك است و چه بسا حیواناتی كه در این مورد از انسان قوی تر باشند اما در انسان نیرویی به نام تعقل وجود دارد كه با این نیرو می تواند قوانین كلی جهان را كشف كند .

در مورد جاذبه ها نیز انسان دربعضی موارد مانند میل به غذا وخواب ومیل به امور جنسی واستراحت واسایش با حیوانات مشترك است اما جدای از اینها جاذبه هایی وجود دارد كه كانون های غیر مادی دارند وانسان را به سوی خود جذب می كنند از قبیل .

1-علم ودانایی    2- خیر اخلاقی   3- جمال وزیبایی    4-تقدیس وپرستش

 تواناییهای گوناگون انسان

قوه ونیرو عاملی كه اثری از او ناشی می شود. در همه موجودات قوه ونیرو دارند اما این قوه اگر باشعور ودرك وخواسته توام باشد به نام قدرت یا توانایی نامیده می شود.

انسان از دو جهت یك سلسله تواناییها دارد یكی از جهت اینكه در انسان یك سلسله میلها وجاذبه های معنوی وجود دارد كه در سایر جاندارها وجود ندارد .این جاذبه ها به انسان ها امكان می دهد كه از حدود مادیات توسعه یافته وخود راتا افق عالی معنویات بكشاند . دیگر اینكه انسان به نیروی عقل واراده مجهز است وقادر است در قابل میلها مقاومت وایستادگی كند انسان می تواند همه میلها را تحت فرمان عقل قرار دهد واین وسیله آزادی معنوی هر را به دست آورد .

همین توانایی است كه انسان را شایسته تكلیف كرده وبه انسان حق انتخاب می دهد واز انسان یك موجود واقعا آزاد وانتخاب گر وصاحب اختیار یاد شده است مالكیت نفس وتسلط برخود ورهایی از نفوذ این میل ها هدف اصلی نهایی چنین تربیتی آزادی معنوی است .

خود شناسی

اسلام عنایت  خاص دارد كه انسان خود را بشناسد وموقعیت خود را در جهان آفرینش بداند.

وهدف از این شناختن ودرك این است كه انسان به مقام والایی كه شایسته اوست برسد. قران كتاب انسان سازی است قرآن كوشش كرده كه انسان خود را كشف كند. خود به خود شناسنامه ای بلكه همان چیزی كه روح الهی نامیده می شود وبا شناختن این خو احساس شرافت وكرامت وتعالی می كند وخود را از تن دادن به پیشنهاد برتر می شمارد مقدسات اخلاقی واجتماعی برایش معنی وارزش پیدا می كند از نظر قرآن انسان یك كدخدای انتخاب شده روی زمین است وبراساس شایستگی وصلاحیت از طرف خداوند برگزیده وانتخاب شده نه صرفا بصورت زور وچنگال وبهمین دلیل مانند هر برگزیده دیگر رسالت ومسئولیت دارد رسالت از طرف خدا ومسئولیت در پیشگاه او

پرورش استعدادها

تعلیمات اسلامی نشان می دهد كه مكتب مقدس الهی به همه ابعاد انسان از جسمی وروحی، مادی ومعنوی ، فكری وعاطفی، فردی واجتماعی توجه زیادی داشته وعنایت خاص به پرورش همه اینها روی اصل معینی .

پرورش جسم:1-سلام تن پروری به معنی نفس پروری وشهوت پرستی را شدیدا محكوم كرده ولی پرورش بدن به معنی مراقبت وحفظ سلامت وبهداشت را از واجبات شمرده است وهر نوع عملی را كه برای بدن ضرر داشته باشد حرام كرده است .

پرورش روح:‌پرورش عقل وفكر وكسب استقلال فكری ومبارزه با اموری كه بر ضد استقلال عقل است مورد عنایت شدید اسلام است .

مبنای بسیاری از عبارات اسلامی پرورش اراده وكسب مالكیت بر نفس وآزادی معنوی از حكومت مطلقه میلها است . پرورش حس حقیقتجویی وعلم طلبی پرورش عواطف اخلاقی پرورش حس جمال وزیبایی پروش حس پرستش هر كدام به نوبه خود مورد توجه عمیق اسلام است .

نقش موثر انسان در ساختن آینده خویش

موجودات جهان به دو بخش جاندارد وبی جان تقسیم می شوند موجودات بی جان هیچگونه نقشی در ساختن وتكامل خویش ندارند وتحت تاثیر عوالم خارجی كمال یا تكوین می پذیرند اما موجودات جاندارد یك سری تلاش رابرای حفظ بقای خود انجام می دهند. در گیاهان یك سری قوا وجود دارد كه باعث جذب مواد از زمین ورشد وتوید مثل گیاه می شود . در حیوانات علاوه براین قوا یك سری قوه های شعوری وجود دارد مانند حس بینایی وشنوایی ولامسه وغیره

در انسان همه ی قوای طبیعی وشعوری كه در گیاه وحیوان وجود دارد هست علاوه براین كه نیروی حارق العاده عقل وارده كه سرنوشت آینده انسان به دست اوست وجود دارد . از نوشته های بالا به این نتیجه می رسیم كه برخی از موجودات نقشی در ساختن آینده خود ندارند مانند جامدات، برخی دگیر مانند گیاهان در ساختن اینده خود ندارند. مانند جامدات برخی دیگر مانند گیاهان در ساختن آینده خویش نقش دارند اما نه آگاهانه است ونه اختیاری در برخی دیگر این قوا آگاهانه است ولی آزادانه نیست وبا نوعی آگاهی كه از خود ومحیط خود دارند برای آینده خویش تلاش می كنند مثل حیوانات .

اما انسان برای ساختن آینده خود هم آگاهانه است هم آزادانه انسان با توجه به خود محیط خود وبراساس نیروی عقل واراده می تواند آینده خود را به هر شكل كه دوست دارد انتخاب كند .

دایره ایفا نقش برای انسان نسبت به حیوان بسیار وسیعتر وگسترده تر است واین گستردگی نسبت به آینده انسان ازسه ویژگی در انسان سرچشمه می گیرد.

1- وسعت دایره بینش وآگاهی انسان با نیروی علم از ظاهر وسطح طبیعت عبور كرده وتا اعماق درون آن رفته وقوانین طبیعت را می شناسد وبا شناخت آن دست انسان برای ساختن طبیعی سازگارتر باز می شود.

2-  وسعت دامنه خواسته های انسان

3- استعداد خود ساختگی ویژه ای كه در انسان ودر موجودات دیگر وجود ندارد . انسان در ناحیه خصلتها وخوبیها یك موجود بالقوه است یعنی در آغاز تولید هیچ خوی وخصلتی ندارد برعكس حیوانات كه هر كدام با یك سری خصلتها ویژه متولد می شوند اما انسان خصلت پذیر است وبوسیله خصلتهایی كه به مرور پیدا می كند یك سری ابعاد ثانویه پیدا می كندعلاوه برابعاد فطری كه در وجود انسان است .

انسان تنها موجودی است كه قانون خلقت قلم ترسیم را به دست خود انسان داده، وانسان به دست خودش خویها و= اخلاقی خویش را می سازد در نتیجه انسان برعكس حیوانات كه چیزی است كه خودش بخواهد . 

در آثار اسلامی رسیده است كه انسان ها برطبق خصلتهای اكتسابی روحی محشور می شوند نه اندام ظاهری جسمانی یعنی انسانها از نظر اخلاق اكتسابی با هر جانداری كه بیشتربه اوشبیه است به شكل اندام او محشور می گردد وتنها افرادی كه اخلاق وخویهای اكتسابی وابعاد روحی آنها متناسب با شان وكمالات انسانی باشد به شكل وصورت انسانی محشور می گردند.

تمام دستورات دینی وتربیتی ومكت های اختلاقی وتعلیمات دینی ومذهبی برای راهنمایی انسان است كه بدین وسیله آینده خود را بخوبی بسازد خداوند در قرآن در آیه 4 سوره دهر می فرماید ك : ما راه را به انسان (این موجود آزاد خودساز) نمودیم تا او خود چه بخواهد وچه انتخاب كند (از دو راه یكی را انتخاب خواهد كرد) یا راهی را كه ما نموده ایم وسپاسگزالر ما خواهد بود ویا راه دیگر كه ناسپاسی است .

علم مانند یك ابزار در اختیار انسان است وانسان می تواند با در اختیار داشتن علم از طبیعت مصنوعاتی بسازد كه به سود جامعه ویا مخرب باشد .

اما ایمان مانند قدرتی حاكم بر انسان عمل می كند وخواست او را دراختیار می گیرد ودر مسیر حق واخلاق سوق می دهد . ایمان انسان را می سازد وانسان با نیروی علم جهان را،‌زمانی كه علم وایمان با هم باشند هم انسان سامان می یابد وهم جهان میدان آزادی واراده انسان .

هر انسانی در عین آزادی برای ساختن اندام های روانی خویش وتبدیل محیط طبیعی به صورت مطلوب خود وساختن آینده خویش محدودیت های فراوانی دارد وآزادیش آ‍زادی نسبی است انسان در داخل یك دایره محدود است ودر همین دایره محدود انسان میتواند آینده سعادتبخش برای خود انتخاب كند یا شقاوت آلود .

محدودیت های انسان از چند ناحیه است .

1-وراثت

انسانیا طبیعت انسانی به دنیا می آید ویك سری صفات را اجبار از پدر ومادر خود دریافت می كند مانند رنگ پوست وچشم وبعضی خصوصیت های جسمی واخلاقی

2-محیط طبیعی وجغرافیایی

محیط طبیعی وجغرافیایی

محیط طبیعی وجغرافیایی ومنطقه ای كه انسان در آن زندگی می كند بطور ناخواسته یك سری اثر روی انسان می كند .

3-محیط اجتماعی

محیط اجتماعی عامل مهمی است كه در تكوین خصوصیات مشروحی واخلاقی وزبان وآداب عرفی واجتماعی دین ومذهب می گذارد وبرانسان تحمیل می شود.  

4-تاریح وعوامل زمانی

انسان از نظر محیط اجتماعی تنها تحت تاثیر زمان حال نیست وبه زمان گذشته وابسته است. گذشته نطفه وهسته آینده است .

طغیان انسان علیه محدودیت ها

انسان نمی تواند بطور كلی رابطه اش رابا وراثت ومحیط طبیعی اجتماعی وتاریخ وزمان قطع كند اما می تواند با كمك واراده وایمان ونیروی عقل وعلم با این محدودیت ها مقابله كرده وخود را آزاد سازدو خودش را مالك سرنوشتش سازد.

انسان وقضا وقدر الهی

قضا الهی عبارت است از حكم قطعی الهی درباره جریانات وحوادث وقدر الهی عبارت است از اندازه گیری پدیده ها وحوادث كه برعكس خیال همه قضا وقدر عامل محدودیت انسان ها نیست .

انسان هر اندازها كه آزادی از ناحیه عقل واراده دارد هر اندازه محدودیت از ناحیه عوامل مورثی ومحیطی وتاریخی دارد به حكم قضا الهی قطعی سببی ومسبی جهان ست .

محدودیتی كه به حكم قضا الهی نصیب انسان می شود ناشی از شرایط مورثی ومحیطی واجتماعی است ونیز آزادی انسان به حكم قضا الهی است .

انسان وتكلیف

انسان تنها موجودی است كه امكان وتوانایی مكلف بودن راداراست ومی تواند درچهار چوب یك سلسله قوانین قرار دادی رفتار نماید واین قوانین باید ازطرف یك فرد صلاحیتدار وضع شود وبه انسان تحمیل می شود وتحمل قانون به نوعی زحمت ومشقت دارد كه به نام تكلیف از آن نام برده می شود.

قانونگذار باید شرایطی داشته باشد ونیز انسان با دارا بودن چند شرط میتواند انجام تكالیف را بر عهده بگیرد .

1-بلوغ:

بلوغ یك سری تغییرات ناگهانی ویك نوع جهش در اندام واحساس واندیشه انسان است وهر فرد بسته به خصوصیات فردی ومنطقه ای ومحیطی زود یا دیر به بلوغ طبیعی می رسد . اما بلوغ زنان زودتر از جنس مرد است اما برای اینكه یك ضابطه برای افراد وجود داشته یك سن معین را برای بلوغ قرار داده اند وفردی كه به مرحله بلوغ برسد مكلف می شود .

 2-عقل

یكی دیگر از شرایط تكلیف عاقل بودن است وفردی كه دیوانه است مكلف نیست وبه هیچ وجه تكلیفی متوجه او نمی باشد ونیازی نیست كه اگر عاقل شد كارهایی را كه در زمان دیوانگی نداده انجام دهد مگر در موارد مالی مثل خمس وزكات كه م بر دیوانه وهم بر فرد نابالغ واجب است كه بعد از بلوغ ودر صورت عاقل شدن دین خود را ادا كند .

3-اطلاع وآگاهی

مشخص است كه انسان زمانی می تواند تكلیفی را انجام دهد كه آگاه به آن باشد ودر قرآن كریم مكررا آمده است كه هیچ قومی را به جرم تخلف از یك قانون عذاب نمی كنیم مگر آنكه حجت برآن قوم تمام شده باشد یعنی قومی را عقاب بلابیان نمی كنیم منظرو از علم وآگاهی شرط تكلیف است یعنی اگر به مكلفی تكلیفی ابلاغ نشد واو هم كوشش لازم را برای آگاهی پیدا كردن وبدان دست نیافت چنین فردی نزد خدا معذور است .  

4-قدرت وتوانایی

تكلیفی از انسان خواسته می شود كه توانایی وقدرت آن را داشته باشد . خداوند در سوره بقره آیه 286 می فرماید خداوند هیچ كس را جز به اندازه تواناییش مكلف نمی سازد .

5-آزادی اختیار

آزادی واخیترا یكی دیگر از شرایط تكلیف است. یعنی انسان زمانی مكلف است كه اجبار واضطرار وترمی در كار نباشد در این صورت تكلیف ساقط می شود .

پیامبر اكرم(ص) می فرمایند: زمانی كه اكراه واجبار به میان آید تكلیف ساقط است بین اكراه واجبار واضطرار از دو جهت تفاوت است .

1-در اكراه واجباری پای تهدید انسان در میان است بر خلاف اضطرار .

2-در مورد اكراه واجبار انسان برای دفع یك وضع نامطلوب چاره جویی می كند ودر مورد اضطرار برای رفع چنان وضعی چاره جویی می كند.

قابل ذكر است كه هیچ وقت به بهانه اكراه یا اضطرار نمی توان به جان دیگران وبه ضرر اجتماع ویا به زیان خود دین اقدامی می كرد برخی تكالیف است كه هر ضرر وصدمه ای را به خاطر آنها باید تحمل كرد .

نوع مطلب : انسان در قرآن، 
برچسب ها : انسان در قرآن، خلاصه، خلاصه ای از كتاب انسان در قرآن ازاستاد شهید مرتضی مطهری، شهید مرتضی مطهری،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 1397/09/26 06:41
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
really something that I think I would never understand.
It seems too complicated and very broad for me.
I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang
of it!
دوشنبه 1397/09/26 02:12
My brother suggested I might like this web site.

He was once entirely right. This put up truly made
my day. You can not imagine simply how a lot time I had spent for
this info! Thank you!
چهارشنبه 1397/09/21 04:28
Hi there would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm looking to start my own blolg soon but I'm having a tough
time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The rerason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for
sonething unique. P.S My apologies for getting off-topic
but I had to ask!
سه شنبه 1397/09/20 02:31
Hey there! Do yyou know if they make anyy plugins to assist with Search
Engine Optimization? I'm trying too gget my blog to raank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Kudos!
شنبه 1397/09/17 08:36
Heya! I just wanted to ask if you ever hve any trouble
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I
ended up losing several weeks of hard work due to no
data backup. Do you have anyy solutions to protect against hackers?
پنجشنبه 1397/09/15 04:59

Wow many of good material!
cialis manufacturer coupon cialis kaufen wo cialis official site link for you cialis price where cheapest cialis cialis venta a domicilio cialis generic tadalafil buy buy brand cialis cheap cialis 20 mg cost comprar cialis navarr
چهارشنبه 1397/09/14 23:00
Thanks in favor of sharing such a good thought, paragraph is nice, thats
why i have rad it completely
چهارشنبه 1397/09/14 11:08

You have made your point very effectively!!
200 cialis coupon cialis qualitat cialis rezeptfrei tadalafil generic il cialis quanto costa cialis daily dose generic buy cialis online buying brand cialis online viagra vs cialis online cialis
سه شنبه 1397/09/13 23:43

Nicely put. Appreciate it.
cialis 30 day trial coupon generic cialis with dapoxetine cialis canadian drugs cialis 20mg prix en pharmacie cialis kamagra levitra are there generic cialis 5 mg cialis coupon printable we recommend cialis best buy cialis prezzo di mercato cialis super kamagra
سه شنبه 1397/09/13 12:43

Truly a good deal of wonderful material!
we choice cialis pfizer india estudios de cialis genricos achat cialis en itali cialis daily legalidad de comprar cialis buy cialis cialis billig purchasing cialis on the internet brand cialis generic cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 1397/09/12 12:11

Nicely put, Appreciate it!
ou acheter du cialis pas cher cialis sans ordonnance cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen bankberweisung cialis generic availability the best choice cialis woman purchasing cialis on the internet what is cialis cialis patentablauf in deutschland acheter du cialis a geneve
دوشنبه 1397/09/12 00:52

You actually explained this perfectly!
get cheap cialis canada discount drugs cialis india cialis 100mg cost 40 mg cialis what if i take cialis great britain buy cialis online nz cialis generico en mexico viagra vs cialis buy cialis online nz only now cialis for sale in us
یکشنبه 1397/09/11 11:44

Really quite a lot of great advice!
generic cialis pill online no prescription cialis cheap cialis 5mg billiger tesco price cialis buy cialis cialis online deutschland cialis rezeptfrei sterreich prezzo di cialis in bulgaria does cialis cause gout american pharmacy cialis
یکشنبه 1397/09/11 00:46

Very good material. Thanks a lot!
cialis generic cialis sans ordonnance warnings for cialis cialis cipla best buy only now cialis 20 mg cilas i recommend cialis generico buy cialis online nz cost of cialis cvs ou acheter du cialis pas cher
شنبه 1397/09/10 11:33

With thanks, I like it.
cialis name brand cheap we recommend cheapest cialis tadalafilo cialis venta a domicilio acheter du cialis a geneve we recommend cheapest cialis safe site to buy cialis online viagra cialis levitra cialis without a doctor's prescription cialis 05
شنبه 1397/09/10 00:18

Nicely put, Thanks!
5 mg cialis pharmacie en ligne only here cialis pills generic cialis where to buy cialis in ontario brand cialis generic cialis kamagra levitra safe site to buy cialis online cialis italia gratis cialis kamagra levitra cialis purchasing
جمعه 1397/09/9 14:20
With havin so much content do you ever run into any issues
of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of
unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
Do you know any solutions to help reduce content from being
stolen? I'd genuinely appreciate it.
جمعه 1397/09/9 13:45
Do you mind if I quote a few of your posts as
long as I provide credit and sources back to your site?

My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would really benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this alright with you.
Appreciate it!
جمعه 1397/09/9 12:46

Point well applied.!
order a sample of cialis preis cialis 20mg schweiz free cialis trusted tabled cialis softabs cialis uk weblink price cialis cialis for bph cialis daily cialis daily dose generic cialis uk next day
جمعه 1397/09/9 01:12

You reported it exceptionally well!
cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets acquistare cialis internet cialis 5 mg buy purchasing cialis on the internet overnight cialis tadalafil viagra cialis levitra low cost cialis 20mg
پنجشنبه 1397/09/8 23:03
Hey there! Someone in my Facebook group shared thiss site wiith us so I came to take a look.
I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting
this tto my followers! Wonderful blog and fantastic style and
design.
پنجشنبه 1397/09/8 13:50

Wonderful stuff. Kudos!
interactions for cialis canadian cialis fast cialis online cialis herbs compare prices cialis uk cialis para que sirve wow cialis tadalafil 100mg the best choice cialis woman ou trouver cialis sur le net cialis free trial
پنجشنبه 1397/09/8 01:31

Thank you! Valuable stuff!
compare prices cialis uk we choice cialis pfizer india sialis buy cialis uk no prescription cialis online cialis prezzo di mercato cialis taglich we like it safe cheap cialis cialis great britain order generic cialis online
چهارشنبه 1397/09/7 13:06

Nicely put, With thanks!
cipla cialis online cialis coupon bulk cialis no prescription cialis cheap cialis 200 dollar savings card cialis generic tadalafil buy where to buy cialis in ontario wow cialis tadalafil 100mg cialis official site trusted tabled cialis softabs
چهارشنبه 1397/09/7 01:07

Nicely voiced truly. .
overnight cialis tadalafil sublingual cialis online discount cialis ou acheter du cialis pas cher cialis generico milano dosagem ideal cialis achat cialis en europe generic cialis in vietnam we use it 50 mg cialis dose cialis 200 dollar savings card
سه شنبه 1397/09/6 09:15
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos
چهارشنبه 1397/08/23 21:07
Good day I am so thrilled I found your website, I really found you by accident, while I was browsing on Google for something else, Regardless I am
here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a
all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute
but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please
do keep up the superb b.
شنبه 1397/08/19 21:31
I'm curious to find out what blog system you're working with?

I'm experiencing some small security issues wijth my latest website and I'd like to ffind something more safeguarded.

Do you have any solutions?
شنبه 1397/08/19 11:56
No matter if some one searches for his necessary thing, thus he/she desires to be available that in detail, thus that
thing is maintained over here.
پنجشنبه 1397/08/17 16:19
Every guy needs to know a cam girl like http://www.camgirl.pw/wildtequilla/ She
is a doll. You’ll have a whole lot of fun with any girl at this site.
The type of fun that will put a smile on your face for days to come.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
تکتیراندازان
درباره وبلاگ

از کاربران اینترنتی که علاقمند به نویسنده شدن و استفاده از مزایای آن در این سایت هستند به سایت www.cyb24.ir مراجعه کنند
مدیر وبلاگ : رضا فرجی
مطالب اخیر
صفحات جانبی
نظرسنجی
ختم 12000 صلوات با معنیش برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) - خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :